Jaki jest cel realizowanej inicjatywy?

Celem inicjatywy WaMa Smart Lab DREWNO I MEBLARSTWO jest wsparcie rozwoju inteligentnej specjalizacji DREWNO I MEBLARSTWO województwa warmińsko-mazurskiego wśród jej interesariuszy, a więc przedsiębiorców, instytucji badawczo-naukowych, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego.

Inicjatywa została zlecona przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Będzie realizowana w okresie od sierpnia 2022 r. do października 2023 r. Sfinansowano ją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 


Czym jest Inteligentna Specjalizacja Drewno i Meblarstwo?

DREWNO I MEBLARSTWO to jedna z inteligentnych specjalizacji (IS) województwa warmińsko-mazurskiego, która ma promować jego rozwój poprzez sektory gospodarki oparte na wiedzy i będące źródłem przewag konkurencyjnych. Ideę IS zaproponowała Komisja Europejska w Strategii Europa 2020. Specjalizacje mają pobudzać do koncentrowania się interwencji publicznej na gałęziach wyróżniających się największym potencjałem innowacyjnym i potrzebę pobudzania kreatywności w sektorach silnie zakorzenionych w gospodarce danego regionu.

Specjalizacja DREWNO I MEBLARSTWO wynika z tradycji Warmii i Mazur, gdzie sektor meblarski i szerokie wykorzystanie drewna rozwijało się jeszcze przed transformacją z 1989 r. Region posiada znaczące kompetencje w zakresie dostarczania surowców i półproduktów. Zlokalizowane są tu fabryki dostarczające produkty finalne. W specjalizację wpisuje się szereg takich obszarów, jak: przetwórstwo i sprzedaż drewna, produkcja mebli, sprzedaż produktów drewno-meblarskich, usługi projektowe, naprawa i konserwacja, produkcja wyrobów stolarskich oraz związane z nimi nauka i otocznie biznesowe. Ważnym elementem budowy specjalizacji będzie dalszy rozwój usług projektowych oraz budowanie marki województwa.


Jakie działania będą realizowane w ramach inicjatywy?

W ramach inicjatywy WaMa Smart Lab DREWNO I MEBLARSTWO do współpracy zostanie zaproszony szereg podmiotów, których zakres działania wpisuje się w specjalizację DREWNO I MEBLARSTWO. Wśród nich znajdą się przedstawiciele świata biznesu, nauki, administracji i instytucji otoczenia biznesowego z województwa warmińsko-mazurskiego. Wezmą oni udział w wydarzeniach, które będą regularnie organizowane między listopadem br. a październikiem 2023 r. W ramach inicjatywy zaplanowano:

  • cykl trzech warsztatów poruszających tematykę między innymi przemysłu 4.0, cyfryzacji, wpływu pandemii COVID-19 na branże związane z IS, dobrych praktyk współpracy (biznesu z nauką oraz IOB oraz B2B), doświadczeń w wykorzystywaniu funduszy strukturalnych w ramach IS, potrzeb Liderów IS w zakresie wparcia ze strony Samorządu Województwa, źródeł finansowania IS z funduszy strukturalnych,

  • konferencje, na których zostanie omówiony między innymi dotychczasowy przebieg współpracy w ramach IS, sukcesy i porażki i istniejące bariery rozwoju. Konferencje będą także okazją do zaprezentowania i wyróżnienia osób z województwa warmińsko-mazurskiego, które odniosły sukcesy w zakresie opracowania i wdrażania rozwiązań innowacyjnych w branżach związanych z DREWNEM I MEBLARSTWEM,

  • warsztaty start-upowe, dla osób studiujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Będą miały za zadanie przygotować ich uczestników do projektowania kreatywnych rozwiązań w branżach IS. Poruszą także kluczową tematykę inkubowania pomysłów biznesowych, wpisujących się w specjalizację DREWNO I MEBLARSTWO.

Równolegle do tych wydarzeń będzie przebiegała rekrutacja Liderów Inteligentnej Specjalizacji. Z zainteresowanymi będą podpisywane deklaracje współpracy.

Chcesz zostać Liderem? Kliknij tutaj!